Profil

Kompanija „Kabelnet“ osnovana je 2008. godine. Osnovna delatnost kompanije je projektovanje i izvođenje radova na izgradnji telekomunikacionih mreža. Takođe, kompanija se bavi i izvođenjem radova na izgradnji elektro-energetskih sistema, unutrašnjim instalacijama, video nadzorom, kao i konsultantskim uslugama iz oblasti telekomunikacija.

Na osnovu dosadašnjih poslovnih rezultata, stručnosti kadra i kvaliteta izvedenih radova, nalazi se na listi kvalifikovanih izvođača za „Telekom Srbija“ A.D. Beograd, „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd, JKP „Informatika“ Novi Sad.

Dosadašnje rezultate kompanija je uspešno realizovala zahvaljujući iskustvu i stručnosti svojih zaposlenih i konsultanata, licenciranih i obučenih za poslove u oblasti telekomunikacionih mreža i sistema, elektro- energetskih sistema, potrebnih građevinskih radova i upravljanja kvalitetom i procesima u predmetnoj oblasti.

Poslovna oprema

Misija

Misija kompanije „Kabelnet“ je da obezbedi održavanje konkurentne pozicije na domaćem i regionalnom tržištu iz oblasti projektovanja i izgradnje telekomunikacionih mreža i elektro-energetskih sistema, odnosno pružanju konsultantskih usluga u srodnom poslovnom području.

Da bi se zacrtana misija i ostvarila, „Kabelnet“ neprekidno osluškuje tržište, preispituje postojeće i identifikuje nove zahteve poslovnih partnera, ali i brzo i efikasno reaguje na promene u okruženju, čime uspeva da održi visok nivo kvaliteta svojih usluga.

Sposobnostima svojih kadrovskih i tehničkih potencijala, i posvećenošću kvalitetnom obavljanju posla, „Kabelnet“ opstaje, razvija se i čini nezobilaznu tačku u lancu snabdevanja u svojoj delatnosti.

Sve ovo omogućavaju stručni kadrovi, koji, koristeći standarde dobre prakse, a prema definisanim pravilima iz oblasti rada, kao i sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, trajno ostvaruju ciljeve poslovanja.

Vizija

Predstavlja skup dugoročno od¬re¬đenih ci¬lje¬va u funk¬ciji misije kompanije „Kabelnet“, u kontekstu optimalnog raz¬voja i postizanja produktivnosti, efektivnosti i efikasnosti na višem nivou u odnosu na kompanije iz iste oblasti poslovanja.

Investiranjem u savremenu opremu, stalnim usavršavanjem zaposlenih i preduzetničkim stilom rada, “ Kabelnet“ ostvaruje visok kvalitet i zadovoljenje svih potreba i očekivanja poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana.

U sklopu potreba za uslugama iz svoje delatnosti, obezbeđenje sigurnog, bezbednog i trajnog zadovoljenja zahteva svojih sadašnjih i budućih poslovnih partnera je trajno opredeljenje “ Kabelnet“, kako po pitanju kvaliteta, tako i po pitanju rokova isporuke.

Politika kvaliteta

Kompanija “ Kabelnet“ ima utvrđene principe politike kvaliteta:

 • poslovni prioritet svih naših ak­tiv­nos­ti je obezbeđenje proizvoda i usluga koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, pot­rebe i oče­ki­va­nja korisnika,
 • dosledna primena i stalno unapređivanje sistema upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9001:2008 čini preduslov postizanja pos­lovnih ciljeva,
 • efikasnim i efektivnim poslovanjem i doslednim ispunjenjem zahteva standarda obezbeđuje se povećanje kvaliteta proizvoda i usluga, stvaraju se bolji uslovi rada i povećava se konkurentska prednost kompanije što omogućava osvajanje novih tr­ži­šta i stiču uslovi za trajno uspešno poslovanje,
 • sa svim zainteresovanim stranama težimo da ostvarimo partnerski – obos­tra­no koristan od­nos,
 • svi zaposleni su odgovorni za primenu propisane dokumentacije i pos­ti­za­nje traženog kva­li­te­ta proizvoda i procesa,
 • unapređivanje procesa rukovodstvo preduzeća vrši kroz redovna pre­is­pi­ti­vanja sistema, spro­vođenje internih i eksternih provera i primenom ko­rek­tiv­nih i preventivnih mera po pot­re­bi
 • osposobljavanjem zaposlenih brine se o obezbeđenju kompetentnog i kvalitetnog izvr­šavanja radnih obaveza

Bezbednost

Bezbednost kompanije podrazumeva doslednu primenu sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima serije standarda OHSAS 18001:2007. Zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu obuhvaćene su sve poslovne funk­cije koje obezbeđuju adekvatne uslove za rad i potrebnu obuku i zaštitu svih zaposlenih. Svi zaposleni su odgovorni za primenu zaštite od ne­že­ljenih efekata procesa na ljude i okolinu, a osposobljavanjem zaposlenih kompanija brine o smanjenju mogućnosti nastanka povreda ili profesionalnih obolenja.

Društvena odgovornost

Kao moderna kompanija koja raste i razvija se u savremenom društvu, „Kabelnet“  za svoju obavezu smatra preduzimanje odgovarajućih aktivnosti kojima je cilj dobrobit celokupnog društva. To podrazumeva da kompanija sprovodi aktovnosti kojima nije primarni cilj uvećanje profita, već pozitivan uticaj na radno, društveno i prirodno okruženje.

Prvenstveno, društvena odgovornost kompanije ogleda se u raznim društvenim donacijama, aktivnim merama zaštite životne okoline pri sprovođenju procesa rada i razvoju ljudskih potencijala i pružanju jednakih prava svim zaposlenim, a naravno i svim drugim aktivnostima koje doprinose boljem društvu.

Kompanija poseduje sertifikat serije standarda ISO 14001:2004 za upravljanje zaštitom životne sredine, što garantuje da je rad kompanije usaglašen sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Svojim radnim procesima kompanija se trudi da smanji i kontoliše negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.

Iz svega navedenog proističe težnja menadžmenta da integriše kompaniju u svoje okruženje na društveno odgovoran način.

Reference

 • »Telekom Srbija« A.D. Beograd
 • „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd
 • »Merkator-S«
 • »Sabotronic«
 • »Bau Network«
 • »Lafarge BFC«
 • JKP »Informatika« Novi Sad
 • »Struja« A.D. Novi Sad
 • »AG Institut«
 • »Somborelektro«

Zatražite ponudu

Kontaktirajte nas